Осъществяване на физическа охрана чрез организиране на стационарни и подвижни постове, с един или повече охранители, в зависимост от спецификата на охранявания обект и съгласно изискванията на Възложителя. Услугата се организира в рамките на 24 часови или 12 часови постове, съгласно изготвен график за дежурства на охранителите.

При необходимост се изгражда контрол на достъпа на обекта, чрез технически средства – бариера, турникет или др., осигурени от Възложителя.

Физическата охрана се съвместява с технически средства и извършване на мониторинг на място на обекта и/или отдалечен мониторинг в Дежурен оперативен център. Използват се монтирани от нас или от Възложителя камери, датчици, сензори и др.

Контрола по изпълнението е ежедневен.