Осъществяване физическа охрана при провеждане на мероприятия в гр. София – концерти, изложения, културни и спортни събития, презентации, коктейли и др. Организира се осигуряване на нормалното протичане на мероприятието чрез стриктно изпълнение на пропускателен режим и спазване на обществения ред в района на охранявания обект.

За целта на охраната на мероприятието осигуряваме наши служители, в трудоспособна възраст, с добро интелектуално ниво и с добра физическа и професионална подготовка.