ПОЛИТИКА

ПО КАЧЕСТВОТО НА „ТОТАЛ СЕКЮРИТИ“ ООД

 

„Тотал Секюрити“ ООД е дружество, изпълняващо услуги по охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана с помощта на сигнално-охранителна техника  и охрана на мероприятия.

Основната цел на ръководството е да предоставяме охранителна услуга, съответстваща на съвременните изисквания за сигурност, съобразена със особеностите на всеки обект и пречупена през оценката от анализа на риска.

За да постигнем значително развитие в тази посока, ние си поставяме конкретни цели по качеството на предоставяната услуга, които са част от фирмената политика и са предмет на ежегоден преглед.

Същността на политиката по качеството се изразява в определяне на конкретни управленски и организационни действия, насочени към усъвършенстване на системата за управление на дружеството и постигане на определени резултати в работата ни с клиентите.

За постигане ефективно управление на организацията и провеждане на Политиката по качеството, ръководството заявява следните основни принципи, които прилага в ежедневната си дейност:

  • Насоченост към клиента (възложителя). Приоритетно за нас е да предоставяме охранителна услуга, която да е най-доброто, което ще е достатъчно добро за нашите клиенти. Стараем се да предоставяме професионално отношение във всички аспекти на охранителната услуга, спазвайки законите и наредбите, регламентиращи охранителната дейност.
  • Системен подход на управление. Идентифицирането на особеностите на всеки обект за охрана, управлението на взаимосвързаните охранителни и спомагателни процеси като една система допринася за ефективността и ефикасността на работа на организацията;
  • Приобщаване на хората. Политиката на ръководството определя хората като най-ценният капитал на дружеството, без който охранителната дейност е немислима. Стремежа е техните способности да бъдат използвани в полза на организацията, запазвайки здравето и работоспособността им.
  • Вземане на решения, основани на факти и оценка на риска. Към всеки клиент и към всеки проблем се подхожда след щателна оценка на ситуацията, особености и премерен риск.
  • Непрекъснато подобряване. Непрекъснато подобряване на предоставяната услуга е наша постоянна цел. Чрез въвеждане на съвременни системи за техническа охрана, обучение на персонала и поуки от практиката, да се превърне дружеството във водещо в охранителния бранш.
  • Инвестиционна политика. Чрез планиране и реализиране на подходящи инвестиции, иновации и финансови инструменти ще се разширява обхвата на предлаганите услуги, а от там и обхвата на системата за управление.

Ръководството на организацията гарантира, че:

  • Разполага с внимателно подбран и обучен екип, служители с богат опит в охранителната дейност, взели най-добрите поуки от практиките на охранителния отрасъл.
  • Полага необходимите грижи, въведената Система за управление да функционира в съответствие с изискванията на Стандарт ISO 9001:2015.
  • Оповестява, разяснява и предоставя на заинтересованите страни политиката по качество, както и предприема мерки за реализиране на поставените цели.